top of page

Jèn & Sipò pou Jèn Adilt

K ap travay an patenarya ak Barnstable County, HPC bay jesyon ka pou jèn ak jèn adilt ki poko gen 25 an ki abite poukont yo epi ki ap lite pou jwenn oswa kenbe lojman. Si w se yon jèn adilt ki bezwen sipò, tanpri rele oswa voye tèks Mary pou Manadjè Ka Jèn ak Jèn Adilt nou an nan 774-801-9502.

 

Pwogram nan konsantre sou jèn adilt ki gen risk pou yo sanzabri—ki gen ladan jèn k ap navige sou kanape, kan oswa k ap viv nan machin.

IMG_0273_edited.jpg
Istwa yon manman sèl

Yon jèn fi te vin nan HPC ap chèche yon lojman abòdab. "Mwen te ansent e mwen pa t gen okenn lide sou kote nou ta ka viv," li te di. "HPC se te sèl resous ki te ede." Nou te konekte li ak pwogram Jèn ak Jèn Adilt nou an, ki te bay sipò pou jesyon dosye a, ki te ede l jwenn yon lokasyon pandan tout ane a, epi li te idantifye yon pwogram asistans pou lwaye ki te fè lwaye l abòdab. HPC ap kontinye bay jèn fi sa a sipò ak konsèy pandan l ap travay pou l jwenn estabilite finansye. 

bottom of page