top of page

Jèn & Sipò pou Jèn Adilt

K ap travay an patenarya ak Barnstable County, HPC bay jesyon ka pou jèn ak jèn adilt ki poko gen 25 an ki abite poukont yo epi ki ap lite pou jwenn oswa kenbe lojman. Si w se yon jèn adilt ki bezwen sipò, tanpri rele oswa voye tèks Mary pou Manadjè Ka Jèn ak Jèn Adilt nou an nan 774-801-9502.

 

Pwogram nan konsantre sou jèn adilt ki gen risk pou yo sanzabri—ki gen ladan jèn k ap navige sou kanape, kan oswa k ap viv nan machin.

at risk v homelessness
bottom of page